13. KONGRES PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

Nagrada za znanstveni rad medicinskih sestara i tehničara

• Objavljeni radovi u domaćem ili stranom časopisu

RAZDOBLJE: 30.06.07.2018. – 30.05.2020.godine

Broj nagrada: 2

IZBORNI ZNANSTVENI ODBOR:
dr.sc. Višnja Pranjić
Vesna Turuk, dipl.med.techn.
Kristina Kužnik, mag.med.techn.

PRIJAVA
Prijaviti radove do 01.06.2020.g. s naznakom - znanstveni rad natječaj na mail pedijatrijsko.drustvo@gmail.com

1. Na natječaj se mogu javiti medicinske sestre i tehničari članovi Pedijatrijskog društva HUMS-a
2. Nagrađuju se radovi objavljeni u domaćem ili stranom časopisu u razdoblju 30.06.2018.- 30.06.2020.godine
3. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor na radu
4. Rad mora imati karakteristike znanstveno istraživačkog rada
5. Od pristiglih radova izabrat će se dva najbolja rada

Kandidati trebaju poslati svoje članke: 1. U formatu PDF elektronskom poštom na e-adresu: pedijatrijsko.drustvo@gmail.com. 2. Preslike članaka običnom poštom na adresu: Kristina Kužnik, mag.med.techn. Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Rok za prikupljanje članaka je 01.06.2020.g.
Rok za proglašenje nagrađenih radova je 10.06.2020.g.

Upute za prijavu sažetaka

Prihvaćamo sažetke izvornih, neobjavljenih radova. Prihvaćeni sažeci će se prezentirati na kongresu kao e posteri i usmena priopćenja. Autori će dobiti informaciju o prihvaćanju sažetka i načinu prezentacije u studenom 2020. godine.  Sažeci se dostavljaju isključivo elektronski putem on-line forme.

Dužina sažetka: do 400 riječi.
Sadržaj sažetaka (osim za prikaze slučaja) mora sadržavati: cilj, metode, rezultati i zaključak.

Krajnji rok za prijavu sažetka je 01.11.2020.
Sažeci zaprimljeni nakon roka te sažeci koji nisu u skladu s uputama neće biti prihvaćeni.

Sažeci