14. KONGRES HRVATSKOG PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA

Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatskog pedijatrijskog društva

Slijedom novog termina održavanja Kongresa Hrvatskoga pedijatrijskog društva od 10.-12.6.2021. g. u Zagrebu, Upravni odbor Hrvatskoga pedijatrijskog društva donio je odluku kojom se produžuje vrijeme u kojem su objavljeni stručni ili znanstveni radovi svojih članova, objavljenih u inozemstvu ili domaćim stručnim časopisima iz područja pedijatrije i suradnih struka.

Ostali uvjeti natječaja se ne mijenjaju.

1. Kriteriji za izbor izabranih predavanja znanstvenih radova hrvatskih pedijatara objavljenih od 1.4.2018. do 1.2.2021.

Kriteriji za kandidiranje:

1. Na natječaj se mogu javiti samo članovi HPD-a (plaćena članarina za HPD i HLZ).
2. Nagrađuje se rad objavljen u časopisu koji se citira u bazi Current Contents ili Science Citation Index i ima čimbenik odjeka (IF, engl. impact factor). Rad mora biti objavljen u razdoblju od 1.4.2018. do 1.2.2021.
3. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor rada.
4. Od pristiglih radova izabrat će se tri najbolja rada.

2. Kriteriji za izbor nagrada za mlade pedijatre

a) Nagrada „Ernst Mayerhofer”

Kriteriji za kandidiranje:

1. Na natječaj se mogu javiti samo članovi HPD-a (plaćena članarina za HPD i HLZ).
2. Autori koji se natječu za nagradu ne smiju biti stariji od 35 godina uzimajući u obzir krajnji rok za prijavu na natječaj.
3. Nagrađuju se radovi objavljeni u časopisu koji se citira u bazi Current Contents ili Science Citation Index i ima IF. Rad mora biti objavljen u razdoblju od 1.4.2018. do 1.2.2021.
4. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor rada.
5. Od pristiglih radova izabrat će se jedan najbolji rad.

b) Nagrada „Radovan Marković”

Kriteriji za kandidiranje:

1. Na natječaj se mogu javiti samo članovi HPD-a (plaćena članarina za HPD i HLZ).
2. Autori koji se natječu za nagradu ne smiju biti stariji od 35 godina uzimajući u obzir rok za prijavu natječaja
3. Nagrađuju se radovi objavljeni u domaćem časopisu u razdoblju od 1.4.2018. do 1.2.2021.
4. Kandidat koji se natječe za nagradu treba biti prvi autor na radu.
5. Od pristiglih radova izabrat će se jedan najbolji rad.

Postupak natječaja

Kandidati trebaju poslati svoje članke:

1. U formatu PDF elektronskom poštom na e-adresu: alenka.gagro@gmail.com
i
2. Preslike članaka običnom poštom na adresu: doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr.med. Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, 10000 Zagreb

Kandidati će uz članke poslati prijavu u kojoj će označiti za koju od nagrada se kandidiraju (izabrani članci hrvatskih pedijatara, „Ernst Mayerhofer”, „Radovan Marković”) te obrazložiti zašto smatraju da ispunjavaju uvjete.

Rok za prijavu na natječaj je 1.3.2021. 
Rok za proglašenje nagrađenih radova je 2.5.2021.

Prema odluci UO HPD-a nagrada se sastoji u plaćanju kotizacije i smještaja za slijedeći  kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a.

Upute za prijavu sažetaka

Prihvaćamo sažetke izvornih, neobjavljenih radova. Prihvaćeni sažeci će se prezentirati na kongresu kao posteri, e posteri i usmena priopćenja. Autori će dobiti informaciju o prihvaćanju sažetka i načinu prezentacije u studenom 2020. godine. Sažeci se dostavljaju isključivo elektronski putem on-line forme.

Sažeci će biti tiskani u suplementu Hrvatskog pedijatrijskog časopisa Paediatria Croatica.

Dužina sažetka: do 400 riječi.
Sadržaj sažetaka (osim za prikaze slučaja) mora sadržavati: cilj, metode, rezultati i zaključak.

Krajnji rok za prijavu sažetka je 01.11.2020.
Sažeci zaprimljeni nakon roka te sažeci koji nisu u skladu s uputama neće biti prihvaćeni.

Sažeci